Wilsverklaring euthanasie

Euthanasie of levensbeëindiging is het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een arts op uitdrukkelijke vraag.  Men kan een verzoek tot euthanasie laten registreren bij de gemeente voor het geval men in een onomkeerbare coma terecht komt. Deze verklaring geldt niet voor personen die ondraaglijk lijden of ongeneeslijk ziek zijn.

 

Hoe een wilsverklaring laten registeren?

De registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie gebeurt via een aangifteformulier dat aan de gemeentelijke ambtenaar wordt bezorgd. De wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld. Het formulier moet duidelijk leesbaar ingevuld worden (handgeschreven of getypt) ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij uw overlijden. Eén getuige mag dus geen familielid zijn. De verklaring wordt ondertekend door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de vertrouwenspersoon of -personen. De vertrouwenspersoon mag geen arts of verplegend personeel zijn.

De ambtenaar van de bevolking kijkt na of de wilsverklaring in overeenstemming is met het model dat is toegevoegd bij het koninklijk besluit van 2 april 2003.

 

Formulier wilsverklaring inzake euthanasie.

Wie kan een wilsverklaring laten registeren?

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, die beschikt over een rijksregisternummer in het Rijksregister, kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren.

 

Hoelang is mijn wilsverklaring geldig?
De verklaring is slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Indien u nadien wenst dat de wilsverklaring geldig blijft, is een herbevestiging nodig.
De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.

 

Waar wordt mijn wilsverklaring van euthanasie bewaard?

De wilsverklaring zal alleen in de gegevensbank van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden geregistreerd. De ambtenaar van de bevolking zal uw verklaring registeren via de beveiligde webtoepassing "Euthanasie", bereikbaar via het Portaal van de Sociale Zekerheid. De gegevens worden gecontroleerd door het Rijksregister. Zodra uw wilsverklaring is geregistreerd ontvangt u een ontvangstbewijs

 

Wettelijke kader

Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie, Art. 4. de wilsverklaring;

Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken;

Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de dienst van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld.

 

Toch nog vragen? 

Stuur een mail naar overlijdens@stadtongeren.be .

© Stad Tongeren 2012       logoGreen Valley